Algemene Voorwaarden Mindbeat.nl

ARTIKEL 1 –

ALGEMEEN1.1

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• Mindbeat.nl: de eenmanszaak Mindbeat.nl met als eigenaar F Martinaud, gevestigd op de James Stewartstraat 274 1325 JP ALMERE. Opgenomen in het handelsregister van de Kamervan Koophandel onder nummer 77135229. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mindbeat.nl

• Diensten/aanbod: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Mindbeat.nl, zoals maar niet beperkt tot: programma’s op het hoofddomein en subdomeinen van Mindbeat.nl, online programma’s, coaching(trajecten), events online- en live-bijeenkomsten.

Het aanbod staat onder meer weergegeven op de website van Mindbeat.nl

• Jij/ je /Opdrachtgever: jij ofwel degene die, handelende in de uitoefening van diens beroep of bedrijf of natuurlijke persoon, in contact treedt met Mindbeat.nl en/of aanMindbeat.nl opdracht(en) verstrekt of afneemt van Mindbeat.nl

• Opdracht/overeenkomst: het verzoek van Opdrachtgever aan Mindbeat.nl om werkzaamheden te verrichten en/of het akkoord van Opdrachtgever om deel te nemen aaneen of meerdere onderdelen van Mindbeat.nl of ander aanbod van Mindbeat.nl

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door Mindbeat.nl

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Mindbeat.nl, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

2.3 Al degenen die voor Mindbeat.nl werkzaamheden uitvoeren in het kader van deOpdracht, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

2.4 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van jou, Opdrachtgever, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Mindbeat.nl zijn aanvaard.

2.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door Mindbeat.nl zijn aanvaard.

2.6 Indien Mindbeat.nl geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Mindbeat.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen in deze algemene voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3 – AANBIEDINGEN/OFFERTES
3.1 Alle aanbiedingen van Mindbeat.nl zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 De overeenkomst tussen jou en Mindbeat.nl komt tot stand na ontvangst van de bevestigingsmail na aanmelding op de website van Mindbeat.nl
3.3 Door Mindbeat.nl gedane mondelinge toezeggingen zijn pas bindend zodra schriftelijk bevestigd.

3.4 Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat Mindbeat.nl. nl deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment datMindbeat.nl feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt.

3.5 Jij, draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mindbeat.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij, Opdrachtgever, redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mindbeat.nl worden verstrekt. Verstrekte gegevens door jou worden door Mindbeat.nl aangemerkt alsjuist. ALGEMENE VOORWAARDEN MINDBEAT.NL VERSIE 2020.13.6 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aanMindbeat.nl zijn verstrekt, heeft Mindbeat.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou, Opdrachtgever, in rekening te brengen.

ARTIKEL 4 – INSCHAKELING VAN DERDEN

4.1 Voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft Mindbeat.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (experts).Mindbeat.nl is behoudens in het geval waarin vanuit de kant van Mindbeat.nl sprake isvan opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen jou, Opdrachtgever en Mindbeat.nl, willen beperken, gaatMindbeat.nl ervan uit dat alle overeenkomsten tussen jou, Opdrachtgever en Mindbeat.nl inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou, Opdrachtgever, te aanvaarden.

ARTIKEL 5 – BIJZONDERE VOORWAARDEN MINDBEAT.NL

5.1 In de programma’s en/of andere diensten van Mindbeat.nl deelt zij kennis, ervaring en tools om een succesvolle mindset en zelfliefde te ontwikkelen. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor het programma. Het succes van het programma is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Mindbeat.nl kan geen garanties bieden omtrent het bereiken van de gewenste resultaten. Mindbeat.nl biedt enkel de middelen daartoe.

5.2 Het programma en overige diensten van Mindbeat.nl houden een inspanningsverplichting in en geen resultaatsverbintenis. Ingeschakelde derden -enMindbeat.nl zelf, zullen zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar er kan niet gegarandeerd worden dat dit resultaat bereikt zal worden. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwame professional verwacht mag worden.

5.3 Mindbeat.nl zal zich inspannen om de juiste handvatten aan te reiken om je mindset te verbeteren en staat Mindbeat.nl binnen de grenzen van het programma voor jou, Opdrachtgever, klaar. De ondersteuning die Mindbeat.nl biedt staat beschreven in het programma.

5.4 Indien er via de online community en/of social media en/of website van Mindbeat.nl rechtstreeks of indirect adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Mindbeat.nl hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Je dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op jouw situatie toegespitst advies.

5.5 Jij als Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de bij de aanmelding verstrekte gegevens, eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.

5.6 De diensten en programma’s van Mindbeat.nl zijn persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden. Het is niet toegestaan om je account of inloggevens te delen met derden. Bij constatering van het onrechtmatig delen van je account en/of inloggegevens met derden, wordt je account geblokkeerd en vervallen de licenties op de doorMindbeat.nl verstrekte programma’s/diensten. Daarnaast ben je een boete aan Mindbeat.nlverschuldigd van €500,- voor elke overtreding, onverminderd de wettelijke mogelijkheid voor Mindbeat.nl de daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtnemer te verhalen.

5.7 Bij gebruik van de programma’s en/of andere diensten van Mindbeat.nl worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Jij, opdrachtgever, geeft toestemming voor verwerkingen die noodzakelijk is om de programma’s en/of diensten van Mindbeat.nl aan te kunnen bieden.Raadpleeg de privacyverklaring van Mindbeat.nl voor meer informatie.ALGEMENE VOORWAARDEN MINDBEAT.NL VERSIE 2020.1

ARTIKEL 6 – MATERIALEN EN LICENTIES

6.1 Gedurende het programma, tenzij schriftelijk anders aangegeven, heb jij, Opdrachtgever toegang tot de materialen en online community ’s behorende bij dedesbetreffende dienst en/of programma.

ARTIKEL 7 –HERROEPINGSRECHT/ANNULEREN

7.1 Annuleren van de Mindbeat Mastery is na (aan)betaling niet meer mogelijk.

ARTIKEL 8 – DUUR GEBRUIKERSRECHT

8.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door Opdrachtgever tussentijds en na afloop worden verlengd.

8.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging doorOpdrachtgever, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.

8.3 De overeenkomst kan na de eerste periode van 30 dagen niet worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

8.4 Opdrachtgever zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in opdracht gegeven diensten en is gehouden om alle van Mindbeat.nl verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Opdrachtgever aanwezige(computer)apparatuur.

8.5 Mindbeat.nl en Opdrachtgever zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per email te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen;(a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;(b) Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige)surséance van betaling wordt verleend;(c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Mindbeat.nl haaractiviteiten staakt of liquideert8.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

ARTIKEL 9 – BIJZONDERE VOORWAARDEN EVENTS EN LIVEBIJEENKOMSTEN

9.1 Live dagen kunnen onderdeel zijn van het programma. De live middagen/dag vinden plaats op vooraf bekendgemaakte data en zijn onder voorbehoud van wijzigen

9.2 Annuleren of verzetten van de live middagen/dagen is niet mogelijk. Dit betekent dat indien jij, Opdrachtgever, niet beschikbaar bent op de vooraf bekendgemaakte data, de live middag/dag zal komen te vervallen en niet ingehaald kan worden.

9.3 Gedurende je verblijf op de locatie van het event/live bijeenkomst dien je je tegedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door Mindbeat.nl of door op de locatie gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het event/live bijeenkomst. In dit verband ben je eveneens gehouden de door Mindbeat.nl of ingeschakelde experts, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien je niet volgens voorgaande gedraagt of de gegevens instructies niet opvolgt, is Mindbeat.nl en/of derden gerechtigd om je de toegang tot het event/live bijeenkomst te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen. In dat geval heb je geen recht op schadevergoeding en/of restitutie.

9.4 Indien het event/live bijeenkomst door Mindbeat.nl wordt verschoven naar een andere datum bijeenkomst verschuift naar een andere datum of locatie dan wel het event en/of de live bijeenkomst in zijn geheel annuleert, is Mindbeat.nl niet aansprakelijk voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

9.5 Indien Mindbeat.nl in geval van ziekte, dan wel in geval van overmacht, het event en/of de live dagen / of de coachingscalls dient te annuleren zal er een nieuwe datum zo snel mogelijk gecommuniceerd worden.

9.6 Mindbeat.nl is gerechtigd sfeeropnames te maken van het event en/of de live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor marketingdoeleinden vanMindbeat.nl. Bij sfeeropnames worden de aanwezige personen niet herkenbaar in beeld gebracht. In het geval van opnames waarop aanwezige personen herkenbaar in beeld worden gebracht, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de aanwezige. Mindbeat.nl noch eventuele derden aan wie Mindbeat.nl toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging, is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd. Raadpleeg de privacyverklaring van Mindbeat.nl voor meer informatie.

ARTIKEL 10 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

10.1 Mindbeat.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien jij, Opdrachtgever, de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

10.2 Voorts is Mindbeat.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aardzijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.3 Mindbeat.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien Mindbeat.nl. na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij als Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat jij als Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

10.4 Ingeval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrijelijk over je vermogen kan beschikken, staat het Mindbeat.nl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling door Mindbeat.nl.

10.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mindbeat.nl op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien Mindbeat.nl de nakoming van de verplichting opschort, behoudt ze haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

ARTIKEL 11 – PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

11.1 De prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld en exclusief andere heffingenvan overheidswege, alsmede in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.Indien bijkomende kosten van toepassing zijn worden deze vooraf kenbaar gemaakt en gespecifieerd.

11.2 Betaling kan ineens of indien schriftelijk aangeboden, in termijnen worden voldaan.Indien er betaald wordt in termijnen, dan blijft ook na afronding van het programma of overige diensten de verplichting tot de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit eenbevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of op andere grond gebaseerd is die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzien baarwaren.

11.3 Mindbeat.nl is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat jij, betaling bestaan, net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.

11.4 Betaling van online diensten en/of programma’s kan via: iDEAL, PayPal, ofCreditcard, Bancontact. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling binnen 5 (vijf) werkdagen van je bankrekening afgeschreven te zijn.Betaling van coachingstrajecten geschiedt na ontvangst van een factuur van Mindbeat.nl Opdrachtgever dient de facturen van Mindbeat.nl binnen 14 dagen te voldoen.

11.5 Betaling zal geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegensvermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkomingen

11.6 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is als dan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Mindbeat.nl op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim inzonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v.BW. Mindbeat.nl is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

11.7 Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige(betalings)verplichting, wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de weder partijwordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Mindbeat.nl is als dan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

11.8 In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met eenminimum van € 150,00 exclusief btw, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

11.9 Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan een persoon, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op sprake is van een reclame) dan zijn de verplichting van Mindbeat.nl automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan Mindbeat.nl volledige betaling verlangen van jou. grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

11.10 Reclames en klachten omtrent een factuur dienen binnen 1 (een) week nadagtekening van de factuur schriftelijk bij Mindbeat.nl te zijn gemeld, bij gebreke waarvan jij je rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclame of klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

11.11 Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een reclame) dan zijn de verplichting vanMindbeat.nl automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan Mindbeat.nl volledige betaling verlangen van jou.

ARTIKEL 12 - OVERMACHT

12.1 Mindbeat.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ze daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aanschuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeerde gelden opvatting niet voor de rekening van Mindbeat.nl komt, ook wel overmacht genoemd.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Mindbeat.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mindbeat.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onderovermacht wordt bedoeld, maar niet uitsluitend bedoeld: stroom of internet storing, terrorisme, extreme file, verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden, ziekte van derden/experts

12.3 Mindbeat.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadatMindbeat.nl haar verplichting had moeten nakomen.

12.4 Zolang de periode van overmacht voortduurt kan Mindbeat.nl de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst of dat deel van de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

12.5 Voor zover Mindbeat.nl ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mindbeat.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te facturen

ARTIKEL 13 – INTELLECTUEEL EIGENDOM/GEBRUIK MATERIALEN

13.1 Op de teksten, materialen, afbeeldingen, video’s, content behorende bij de diensten van Mindbeat.nl , bezit Mindbeat.nl de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van de diensten uit de overeenkomst mag je gebruik maken van de materialen.Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij Mindbeat.nl hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het is eveneens niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij Mindbeat.nl hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

13.2 Indien voor verkrijging van een dergelijk intellectueel eigendomsrecht eenregistratie of depot vereist is, dan is Mindbeat.nl uitsluitend bevoegd tot het doen daarvan.

13.3 Het is jou, Opdrachtgever, niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Mindbeat.nl haar beeldmateriaal, informatie etc. van de website of social mediakanalen te gebruiken.

13.3 Bij overtreding van dit artikel ben je Mindbeat.nl direct een opeisbare boete van5.000 vijfduizend) euro verschuldigd voor iedere overtreding alsmede 1.000 (duizend)euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht vanMindbeat.nl om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al haar overige rechten.

ARTIKEL 14– KLACHTEN

14.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan Mindbeat.nl laten weten door middel van een email [email protected]

14.2 Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het ontstaan van de klacht melden aan Mindbeat.nl. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

14.3 Een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

ARTIKEL 15 – AANSPRAKELIJKHEID

15.1 Mindbeat.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door datis uitgegaan van door jou onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.2 Mindbeat.nl is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van eenovereenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim tot tijdige betaling van facturen van Mindbeat.nl over te gaan.

15.3 Mindbeat.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden.

15.4 Jij vrijwaart Mindbeat.nl voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bijderden.

15.5 Mindbeat.nl is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden/experts verrichtte werkzaamheden.

15.6 Iedere aansprakelijkheid van Mindbeat.nl voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.

15.7 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 (een)jaar na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade ende mogelijke aansprakelijkheid van Mindbeat.nl voor die schade.15.8 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je Mindbeat.nl eerst schriftelijk ingebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat Mindbeat.nl in staat is om haarverplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen

ARTIKEL 16 – GEHEIMHOUDING EN PERSOONSGEGEVENS

16.1 Jij en Mindbeat.nl zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16.2 Indien Mindbeat.nl op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijk uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of door de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstekken, en Mindbeat.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Mindbeat.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van schending van de privacy

16.3 Mindbeat.nl neemt jouw privacy serieus en gebruikt jouw persoonsgegevens alleen in het kader van haar dienstverlening. Mindbeat.nl houdt zich aan de AlgemeneVerordening Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens Mindbeat.nl verwerkt en met welk doel, is te vinden in de Privacyverklaring.

ARTIKEL 17 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

17.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

17.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

17.3 Op alle overeenkomsten tussen Mindbeat.nl en jou is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 18 – SLOTBEPALINGEN

18.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

18.2 Tezamen met de overeenkomst vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen jou en Mindbeat.nl. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken komen hiermee te vervallen.

18.3 Indien onduidelijkheden bestaan omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voordeze algemene voorwaarden of indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen we in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepalingen in acht worden genomen.

18.4 Mindbeat.nl is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Mindbeat.nl zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail naar je sturen. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zij aan de gewijzigde algemene voorwaarden gebonden is, indien zij na de kennisgeving van de diensten en/of programma’s van Mindbeat.nl gebruik maakt.18.5 De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via de website vanMindbeat.nl en kan op jouw verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.